افشاگری روزنامه الدیار درباره درخواست محرمانه آمریکا از بشار اسد

افشاگری روزنامه الدیار درباره درخواست محرمانه آمریکا از بشار اسد
ایسنا نوشت: روزنامه الدیار لبنان فاش کرد که بشار اسد پیشتر پیشنهاد ترک سوریه و رفتن به روسیه را از سوی یک هیئت آمریکایی رد کرده بود.

افشاگری روزنامه الدیار درباره درخواست محرمانه آمریکا از بشار اسد

ایسنا نوشت: روزنامه الدیار لبنان فاش کرد که بشار اسد پیشتر پیشنهاد ترک سوریه و رفتن به روسیه را از سوی یک هیئت آمریکایی رد کرده بود.
افشاگری روزنامه الدیار درباره درخواست محرمانه آمریکا از بشار اسد