افزایش سهم زنان در ورودی رشته‌های نظری دانشگا‌ه‌ها

افزایش سهم زنان در ورودی رشته‌های نظری دانشگا‌ه‌ها
میزان نوشت: رئیس سازمان سنجش گفت:‌ افزایش سهم زنان در ورودی رشته‌های نظری دانشگاه‌ها تا حدی است که بیش از ۶۰ درصد این رشته‌ها به زنان اختصاص دارد.

افزایش سهم زنان در ورودی رشته‌های نظری دانشگا‌ه‌ها

میزان نوشت: رئیس سازمان سنجش گفت:‌ افزایش سهم زنان در ورودی رشته‌های نظری دانشگاه‌ها تا حدی است که بیش از ۶۰ درصد این رشته‌ها به زنان اختصاص دارد.
افزایش سهم زنان در ورودی رشته‌های نظری دانشگا‌ه‌ها

سایت خبری زندگی