افزایش اختیارات به استان ها از ویژگی های مهم لایحه بودجه ۹۷ است

افزایش اختیارات به استان ها از ویژگی های مهم لایحه بودجه ۹۷ است
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مرکزی ، افزایش اختیارات به استان ها را یکی از ویژگی های مهم لایحه بودجه سال ۹۷ کشور عنوان کرد.

افزایش اختیارات به استان ها از ویژگی های مهم لایحه بودجه ۹۷ است

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مرکزی ، افزایش اختیارات به استان ها را یکی از ویژگی های مهم لایحه بودجه سال ۹۷ کشور عنوان کرد.
افزایش اختیارات به استان ها از ویژگی های مهم لایحه بودجه ۹۷ است