افتتاح ۲۹ واحد تک نفره زایمان طبیعی در استان مرکزی

افتتاح ۲۹ واحد تک نفره زایمان طبیعی در استان مرکزی
همزمان با افتتاح ۷۱۴ واحد تک نفره زایمان طبیعی از طریق ویدئو کنفرانس در سراسر کشور ۲۶ مرکز LDR، واحد تک نفره زایمان طبیعی ، در استان مرکزی افتتاح شد .

افتتاح ۲۹ واحد تک نفره زایمان طبیعی در استان مرکزی

همزمان با افتتاح ۷۱۴ واحد تک نفره زایمان طبیعی از طریق ویدئو کنفرانس در سراسر کشور ۲۶ مرکز LDR، واحد تک نفره زایمان طبیعی ، در استان مرکزی افتتاح شد .
افتتاح ۲۹ واحد تک نفره زایمان طبیعی در استان مرکزی

دانلود بیتالک