اصلا چیزی مانده است از اصولگرایی؟ /جریانی که سر ندارد،اما هزار سودا دارد

اصلا چیزی مانده است از اصولگرایی؟ /جریانی که سر ندارد،اما هزار سودا دارد
سایت ۲۴ آنلاین نوشت؛ریش سفیدهای اصولگرا عصا زنان بار دیگر به میدان آمده و می‌کوشند، عمود خیمه را کوبیده و چترش را بر سر گروه‌ها و چهره‌های مختلف بگسترانند و همه را به وحدت دعوت کنند. اما جوانترها همچون یک دهه گذشته با ناسازگاری‌هایشان، آنچه که بزرگان در خشت خام می‌بینند را در آینه پیش رو نمی‌بینند.

اصلا چیزی مانده است از اصولگرایی؟ /جریانی که سر ندارد،اما هزار سودا دارد

سایت ۲۴ آنلاین نوشت؛ریش سفیدهای اصولگرا عصا زنان بار دیگر به میدان آمده و می‌کوشند، عمود خیمه را کوبیده و چترش را بر سر گروه‌ها و چهره‌های مختلف بگسترانند و همه را به وحدت دعوت کنند. اما جوانترها همچون یک دهه گذشته با ناسازگاری‌هایشان، آنچه که بزرگان در خشت خام می‌بینند را در آینه پیش رو نمی‌بینند.
اصلا چیزی مانده است از اصولگرایی؟ /جریانی که سر ندارد،اما هزار سودا دارد