اصلاح نقاط پر حادثه کردستان ۴۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد

اصلاح نقاط پر حادثه کردستان ۴۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد
مدیر راهداری اداره کل راه و شهرسازی کردستان گفت: با هماهنگی فرماندهی پلیس راه استان ۵۷ نقطه پر حادثه شناسایی شده که طبق برآوردهای کارشناسی اصلاح همه این نقاط ۴۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

اصلاح نقاط پر حادثه کردستان ۴۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد

مدیر راهداری اداره کل راه و شهرسازی کردستان گفت: با هماهنگی فرماندهی پلیس راه استان ۵۷ نقطه پر حادثه شناسایی شده که طبق برآوردهای کارشناسی اصلاح همه این نقاط ۴۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.
اصلاح نقاط پر حادثه کردستان ۴۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد

بک لینک رنک ۸