اسکوچیچ آلترناتیو منصوریان؟

اسکوچیچ آلترناتیو منصوریان؟
علیرضا منصوریان در لیگ شانزدهم به آرزویش رسید و روی نیمکت استقلال نشست اما اوضاع آن‌طوری که انتظار داشت وقف مرادش نبود.

اسکوچیچ آلترناتیو منصوریان؟

علیرضا منصوریان در لیگ شانزدهم به آرزویش رسید و روی نیمکت استقلال نشست اما اوضاع آن‌طوری که انتظار داشت وقف مرادش نبود.
اسکوچیچ آلترناتیو منصوریان؟

گوشی موبایل