اسناد پنهان‌کاری تاچر در حمله به سفارت ایران در لندن فاش شد

اسناد پنهان‌کاری تاچر در حمله به سفارت ایران در لندن فاش شد
مهر نوشت: اسناد جدیدی که از سوی دولت انگلیس منتشر شده حکایت از پنهان کاری «مارگارت تاچر» نخست وزیر اسبق انگلیس در مورد حمله به سفارت ایران در لندن در سال 1980 دارد.

اسناد پنهان‌کاری تاچر در حمله به سفارت ایران در لندن فاش شد

مهر نوشت: اسناد جدیدی که از سوی دولت انگلیس منتشر شده حکایت از پنهان کاری «مارگارت تاچر» نخست وزیر اسبق انگلیس در مورد حمله به سفارت ایران در لندن در سال 1980 دارد.
اسناد پنهان‌کاری تاچر در حمله به سفارت ایران در لندن فاش شد