اسحاق جهانگیری هم برای کیمیا علیزاده نوشت؛ دختر باوقار و پهلوان ایران

اسحاق جهانگیری هم برای کیمیا علیزاده نوشت؛ دختر باوقار و پهلوان ایران
ایرنا نوشت:معاون اول رئیس جمهوری در صفحه ایستاگرام شخصی خود نوشت:مدال برنزی که کیمیای همت و حمیت ایرانی، ‘کیمیا علیزاده’ با تلاش و سخت کوشی خود برای مردمش کسب کرد، باارزش تر از طلاست.

اسحاق جهانگیری هم برای کیمیا علیزاده نوشت؛ دختر باوقار و پهلوان ایران

ایرنا نوشت:معاون اول رئیس جمهوری در صفحه ایستاگرام شخصی خود نوشت:مدال برنزی که کیمیای همت و حمیت ایرانی، ‘کیمیا علیزاده’ با تلاش و سخت کوشی خود برای مردمش کسب کرد، باارزش تر از طلاست.
اسحاق جهانگیری هم برای کیمیا علیزاده نوشت؛ دختر باوقار و پهلوان ایران

خبرگزاری ایران