استقرار نیروهای ناتو در ۷۰ کیلومتری مرز روسیه

استقرار نیروهای ناتو در ۷۰ کیلومتری مرز روسیه
ایسنا نوشت: تیپ زرهی لهستان تا ژانویه ۲۰۱۷ میلادی در فاصله ۷۰ کیلومتری کالینینگراد مستقر خواهد شد.

استقرار نیروهای ناتو در ۷۰ کیلومتری مرز روسیه

ایسنا نوشت: تیپ زرهی لهستان تا ژانویه ۲۰۱۷ میلادی در فاصله ۷۰ کیلومتری کالینینگراد مستقر خواهد شد.
استقرار نیروهای ناتو در ۷۰ کیلومتری مرز روسیه