استفاده ایران از پایگاه‌های فضایی قزاقستان/امضای یادداشت تفاهم همکاری فناورانه میان دو کشور

استفاده ایران از پایگاه‌های فضایی قزاقستان/امضای یادداشت تفاهم همکاری فناورانه میان دو کشور
معاون علمی و فناوری رییس جمهوری اسلامی ایران و وزیر سرمایه‌گذاری و توسعه کشور قزاقستان، در حضور روسای جمهوری دو کشور، یادداشت تفاهم همکاری در حوزه همکاری های فناورانه امضا کردند.

استفاده ایران از پایگاه‌های فضایی قزاقستان/امضای یادداشت تفاهم همکاری فناورانه میان دو کشور

معاون علمی و فناوری رییس جمهوری اسلامی ایران و وزیر سرمایه‌گذاری و توسعه کشور قزاقستان، در حضور روسای جمهوری دو کشور، یادداشت تفاهم همکاری در حوزه همکاری های فناورانه امضا کردند.
استفاده ایران از پایگاه‌های فضایی قزاقستان/امضای یادداشت تفاهم همکاری فناورانه میان دو کشور

فروش بک لینک