استفاده از پوست پرتقال برای نجات گیاه‌ها در خشکسالی

استفاده از پوست پرتقال برای نجات گیاه‌ها در خشکسالی
ایسنا نوشت: یک نوجوان اهل آفریقای جنوبی با استفاده از پوست پرتقال موفق به ساخت پلیمر جاذب آب برای نجات گیاهان در برابر خشکسالی شد.

استفاده از پوست پرتقال برای نجات گیاه‌ها در خشکسالی

ایسنا نوشت: یک نوجوان اهل آفریقای جنوبی با استفاده از پوست پرتقال موفق به ساخت پلیمر جاذب آب برای نجات گیاهان در برابر خشکسالی شد.
استفاده از پوست پرتقال برای نجات گیاه‌ها در خشکسالی

دانلود ها پلاس