استاندار کرمانشاه : سفر مقام معظم رهبری نقطه عطفی در توسعه کرمانشاه

استاندار کرمانشاه : سفر مقام معظم رهبری نقطه عطفی در توسعه کرمانشاه
استاندار کرمانشاه گفت: مدیریت ارشد استان این تعهد را به کرمانشاهی می دهد که تا پایان سال ۹۵ با کاهش حداقل دو واحد، نرخ بیکاری را از ۱۷٫۶ به ۱۵٫۶ برساند.

استاندار کرمانشاه : سفر مقام معظم رهبری نقطه عطفی در توسعه کرمانشاه

استاندار کرمانشاه گفت: مدیریت ارشد استان این تعهد را به کرمانشاهی می دهد که تا پایان سال ۹۵ با کاهش حداقل دو واحد، نرخ بیکاری را از ۱۷٫۶ به ۱۵٫۶ برساند.
استاندار کرمانشاه : سفر مقام معظم رهبری نقطه عطفی در توسعه کرمانشاه

خرم خبر