استاندار چهارمحال و بختیاری:مدیران ضعیف مانع تحقق برنامه ها می‌شوند

استاندار چهارمحال و بختیاری:مدیران ضعیف مانع تحقق برنامه ها می‌شوند
استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: اگر مدیری در اجرای ماموریت و برنامه های دستگاه های اجرایی خود ضعف دارد بهتر است کنار برود و جای خود را به افراد قوی تر بدهند چرا که مدیران ضعیف مانع تحقق برنامه ها می شوند.

استاندار چهارمحال و بختیاری:مدیران ضعیف مانع تحقق برنامه ها می‌شوند

استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: اگر مدیری در اجرای ماموریت و برنامه های دستگاه های اجرایی خود ضعف دارد بهتر است کنار برود و جای خود را به افراد قوی تر بدهند چرا که مدیران ضعیف مانع تحقق برنامه ها می شوند.
استاندار چهارمحال و بختیاری:مدیران ضعیف مانع تحقق برنامه ها می‌شوند