استاندار ایلام: هفته دولت فرصت مناسبی برای تشریح خدمات نظام است

استاندار ایلام: هفته دولت فرصت مناسبی برای تشریح خدمات نظام است
استاندار ایلام با تاکید بر اینکه هفته‌ی دولت فرصتی برای تشریح خدمات نظام است، گفت: وضعیت کلی استان در زمینه‌ی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را نسبت به سال‌های گذشته مطلوب‌تر است و شاهد این مدعا شاخص‌هایی است که ارتقاء یافته‌اند.

استاندار ایلام: هفته دولت فرصت مناسبی برای تشریح خدمات نظام است

استاندار ایلام با تاکید بر اینکه هفته‌ی دولت فرصتی برای تشریح خدمات نظام است، گفت: وضعیت کلی استان در زمینه‌ی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را نسبت به سال‌های گذشته مطلوب‌تر است و شاهد این مدعا شاخص‌هایی است که ارتقاء یافته‌اند.
استاندار ایلام: هفته دولت فرصت مناسبی برای تشریح خدمات نظام است

ganool review