از دیوار خانه کسی بالا بروی، نمی آید خانه ات مهمانی!

از دیوار خانه کسی بالا بروی، نمی آید خانه ات مهمانی!
مدیرعامل سابق پرسپولیس حرف های جالبی درباره گرفتن میزبانی از ایران زد.

از دیوار خانه کسی بالا بروی، نمی آید خانه ات مهمانی!

مدیرعامل سابق پرسپولیس حرف های جالبی درباره گرفتن میزبانی از ایران زد.
از دیوار خانه کسی بالا بروی، نمی آید خانه ات مهمانی!

بک لینک رنک ۳