از توصیه رئیس مجلس به دادستان تهران تا عوامل گرانی دلار/ پُربازدیدهای نهم آذر

از توصیه رئیس مجلس به دادستان تهران تا عوامل گرانی دلار/ پُربازدیدهای نهم آذر
در نهم آذرماه، اخبار پربازدید همچنان تحت تاثیر خبر بازداشت نافرجام صادقی نماینده تهران بود. اخبار افسارگسیختگی نرخ دلار هم پربازدید شد.

از توصیه رئیس مجلس به دادستان تهران تا عوامل گرانی دلار/ پُربازدیدهای نهم آذر

در نهم آذرماه، اخبار پربازدید همچنان تحت تاثیر خبر بازداشت نافرجام صادقی نماینده تهران بود. اخبار افسارگسیختگی نرخ دلار هم پربازدید شد.
از توصیه رئیس مجلس به دادستان تهران تا عوامل گرانی دلار/ پُربازدیدهای نهم آذر