ازغدی: آمادگی کامل دارم به زندان بیفتم +تصویر

ازغدی: آمادگی کامل دارم به زندان بیفتم +تصویر

آمادگی کامل دارم در جمهوری اسلامی به زندان بیفتم

بخاطر نهی از منکر هم آمادگی دارم به زندان بیفتم

ازغدی: آمادگی کامل دارم به زندان بیفتم +تصویر

آمادگی کامل دارم در جمهوری اسلامی به زندان بیفتم

بخاطر نهی از منکر هم آمادگی دارم به زندان بیفتم

ازغدی: آمادگی کامل دارم به زندان بیفتم +تصویر