اردبیل عقب نگه ‌داشته شده است

نماینده ادوار مجلس با بیان اینکه استان اردبیل طی سال‌ های اخیر عقب نگه داشته شده است،‌تصریح کرد: استان اردبیل دچار عقب‌ ماندگی نیست چرا که نیروهای نخبه و توانمند قوی دارد که در اتاق‌ های فکر می‌ توان از ظرفیت آنها استفاده کرد.

سایت خبری زندگی

خبرگذاری خوزستان