اختلاف ۶ هزار میلیادی در هزینه‌کرد پل صدر / پلی که بدون مطالعه با ایرادات اساسی ساخته شد

اختلاف ۶ هزار میلیادی در هزینه‌کرد پل صدر / پلی که بدون مطالعه با ایرادات اساسی ساخته شد
ایلنا نوشت: عضو شورای شهر تهران با اشاره به اعلام رقم‌های متفاوت درباره هزینه نهایی ساخت پل صدر گفت: ساخت این پل بدون مطالعه بوده و ایرادات اساسی دارد.

اختلاف ۶ هزار میلیادی در هزینه‌کرد پل صدر / پلی که بدون مطالعه با ایرادات اساسی ساخته شد

ایلنا نوشت: عضو شورای شهر تهران با اشاره به اعلام رقم‌های متفاوت درباره هزینه نهایی ساخت پل صدر گفت: ساخت این پل بدون مطالعه بوده و ایرادات اساسی دارد.
اختلاف ۶ هزار میلیادی در هزینه‌کرد پل صدر / پلی که بدون مطالعه با ایرادات اساسی ساخته شد