احمدی‌نژاد خود را به خواب زده است

احمدی‌نژاد خود را به خواب زده است
قاسم میرزایی نیکو*

احمدی‌نژاد خود را به خواب زده است

قاسم میرزایی نیکو*
احمدی‌نژاد خود را به خواب زده است