احضار کاردار و اخراج دیپلمات های سفارت هند از پاکستان در یک روز

احضار کاردار و اخراج دیپلمات های سفارت هند از پاکستان در یک روز
ایرنا نوشت: همزمان با اخراج سه نفر از دیپلمات های سفارت هند از پاکستان، وزارت امور خارجه این کشور کاردار سفارت هند را برای ابلاغ اعتراض رسمی دولت اسلام آباد به ادامه آتشباری ها در امتداد خط کنترل مرزی، احضار کرد.

احضار کاردار و اخراج دیپلمات های سفارت هند از پاکستان در یک روز

ایرنا نوشت: همزمان با اخراج سه نفر از دیپلمات های سفارت هند از پاکستان، وزارت امور خارجه این کشور کاردار سفارت هند را برای ابلاغ اعتراض رسمی دولت اسلام آباد به ادامه آتشباری ها در امتداد خط کنترل مرزی، احضار کرد.
احضار کاردار و اخراج دیپلمات های سفارت هند از پاکستان در یک روز

تلگرام نارنجی