احتمال برگزاری مزایده برای خودروهای لوکس به شرط صادرات

احتمال برگزاری مزایده برای خودروهای لوکس به شرط صادرات
ایسنا نوشت: رئیس سازمان اموال تملیکی می‌گوید هنوز نه تعداد خودروهای لوکس قطعی است و نه انهدام آن‌ها و ممکن است در آینده تصمیم گرفته شود تا برای فروش این خودروها به شرط صادراتشان، مزایده برگزار شود.

احتمال برگزاری مزایده برای خودروهای لوکس به شرط صادرات

ایسنا نوشت: رئیس سازمان اموال تملیکی می‌گوید هنوز نه تعداد خودروهای لوکس قطعی است و نه انهدام آن‌ها و ممکن است در آینده تصمیم گرفته شود تا برای فروش این خودروها به شرط صادراتشان، مزایده برگزار شود.
احتمال برگزاری مزایده برای خودروهای لوکس به شرط صادرات

ایرانی