اجرای قراردادهای جدید نفتی با چشمان باز

اجرای قراردادهای جدید نفتی با چشمان باز
شانا نوشت:برخی منتقدان، حاکمیت و اقتدار بلامنازع ایران کنونی را با ایران زمان دکتر مصدق یکی فرض کرده اند و به بهانه انتقاد از قراردادهای جدید نفتی، خارجیها را قدرتمند و کشورمان را آسیب پذیر جلوه می دهند.

اجرای قراردادهای جدید نفتی با چشمان باز

شانا نوشت:برخی منتقدان، حاکمیت و اقتدار بلامنازع ایران کنونی را با ایران زمان دکتر مصدق یکی فرض کرده اند و به بهانه انتقاد از قراردادهای جدید نفتی، خارجیها را قدرتمند و کشورمان را آسیب پذیر جلوه می دهند.
اجرای قراردادهای جدید نفتی با چشمان باز

گیم پلی استیشن