آیةالله‌مجتهدی ساعتی قبل ازرحلت چه فرمودند؟

آیةالله‌مجتهدی ساعتی قبل ازرحلت چه فرمودند؟

به گزارش جهان نیوز، آیةالله مجتهدی ساعاتی قبل از رحلت به چه نکته ای اشاره کردند؟

دریافت.mp4

آیةالله‌مجتهدی ساعتی قبل ازرحلت چه فرمودند؟

به گزارش جهان نیوز، آیةالله مجتهدی ساعاتی قبل از رحلت به چه نکته ای اشاره کردند؟

دریافت.mp4

آیةالله‌مجتهدی ساعتی قبل ازرحلت چه فرمودند؟