آن ۳۰ استاندار

یکی از مهمترین وظایف دولتها و حکومتها این است که نه تنها اجازه ندهند نخبگان و نظریه پردازان در تمامی علوم و فنون کشورشان در حاشیه سیاست عمومی توقف کرده و درجا بزنند، بلکه باید آنها را به حاشیه سیاست رسمی و مرسوم و عرفی کشور در داخل گود سیاست آورده تا آنها با تعمیق تعلق خاطر به نظام و کشورشان چنین احساس کنند که در سپهر و گستره‌ سیاست و حکومت کشور دارای جایگاهی تعریف شده و حتی ویژه هستند. یعنی سیستم سیاست و حکومت در کشور باید برای تک تک نخبگان نظیر مدیران و سیاستمداران کشور جایی ویژه و تعریف شده همراه با منزلت تعریف کند.

دانلود سریال

ورزش و زندگی