آنفلونزا جدی ولی قابل پیشگیری

آنفلونزا جدی ولی قابل پیشگیری
دکتر مصطفی جوانیان متخصص بیماری های عفونی وگرمسیری این مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل گفت: برای پیشگیری از شیوع آنفلوانزا دستها مکرر شسته شود.

آنفلونزا جدی ولی قابل پیشگیری

دکتر مصطفی جوانیان متخصص بیماری های عفونی وگرمسیری این مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل گفت: برای پیشگیری از شیوع آنفلوانزا دستها مکرر شسته شود.
آنفلونزا جدی ولی قابل پیشگیری