آمریکا برادر چاوز و چند مقام ونزوئلایی را تحریم کرد

آمریکا برادر چاوز و چند مقام ونزوئلایی را تحریم کرد
مهر نوشت: دولت آمریکا هشت مقام ونزوئلایی از جمله برادر «هوگو چاوز» را به بهانه نقش آنها در تشکیل مجلس مؤسسان ونزوئلا مورد تحریم قرار داد.

آمریکا برادر چاوز و چند مقام ونزوئلایی را تحریم کرد

مهر نوشت: دولت آمریکا هشت مقام ونزوئلایی از جمله برادر «هوگو چاوز» را به بهانه نقش آنها در تشکیل مجلس مؤسسان ونزوئلا مورد تحریم قرار داد.
آمریکا برادر چاوز و چند مقام ونزوئلایی را تحریم کرد