آلمانی‌ها به زودی با بانک‌های جدید به ایران می‌آیند

آلمانی‌ها به زودی با بانک‌های جدید به ایران می‌آیند
هیات اقتصادی اعزامی اتاق تهران که هم‌اکنون در آلمان و ایالت باواریا به سر می‌برد، برنامه بسیار فشرده‌ای برای دیدارها و مذاکرات مختلف خود دارد که در این میان افتتاح دفتر اتاق تهران در مونیخ مهمترین آن است.

آلمانی‌ها به زودی با بانک‌های جدید به ایران می‌آیند

هیات اقتصادی اعزامی اتاق تهران که هم‌اکنون در آلمان و ایالت باواریا به سر می‌برد، برنامه بسیار فشرده‌ای برای دیدارها و مذاکرات مختلف خود دارد که در این میان افتتاح دفتر اتاق تهران در مونیخ مهمترین آن است.
آلمانی‌ها به زودی با بانک‌های جدید به ایران می‌آیند