آغاز پرداخت غرامت پژو به ایران/حتما نباید فیش نقدی ارایه کنند

آغاز پرداخت غرامت پژو به ایران/حتما نباید فیش نقدی ارایه کنند
مهر در گفت و گو با مدیرکل صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت به موضوع پرداخت غرامت پژو به ایران پرداخته است.

آغاز پرداخت غرامت پژو به ایران/حتما نباید فیش نقدی ارایه کنند

مهر در گفت و گو با مدیرکل صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت به موضوع پرداخت غرامت پژو به ایران پرداخته است.
آغاز پرداخت غرامت پژو به ایران/حتما نباید فیش نقدی ارایه کنند

مجله اتومبیل