آغاز تبلیغات انتخاباتی در روسیه

آغاز تبلیغات انتخاباتی در روسیه
خبرگزاری صدا و سیما نوشت: تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری در روسیه روز دوشنبه آغاز شد.

آغاز تبلیغات انتخاباتی در روسیه

خبرگزاری صدا و سیما نوشت: تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری در روسیه روز دوشنبه آغاز شد.
آغاز تبلیغات انتخاباتی در روسیه