آشوب گران تهرانی را بشناسیم/ پایان آشوب ها کجاست؟

آشوب گران تهرانی را بشناسیم/ پایان آشوب ها کجاست؟

گروه سیاسی جهان نیوز، محسن مهدیان:برای مواجهه با آشوب گران تهران و دیگرشهرهای بزرگ باید تحلیلی دقیق از ترکیب اجتماعی آنها داشت. بزرگترین خطا اینست که اعتراضات این روزها را اقتصادی یا حتا سیاسی بدانیم.

آشوب‌های اخیر در شهر تهران کاملا متفاوت از اعتراضات مردمی است و بیشتر به اوقات فراغت جوانانی شبیه است که تمایل دارند تفریح متفاوتی را تجربه کنند رفتارشان انعکاس وندالیسم محض و بدون هرگونه جهت‌گیری است.

نشانه‌ این ادعا را باید در مجموعه حرف‌های آنها در شبکه‌های اجتماعی چون توئیتر پی‌گیری کرد. یک مرور ساده در توئیتر و دیگر شبکه‌های اجتماعی این افراد نشان می دهد که ترکیب اجتماعی این افراد دارای فقرعمیق فرهنگی و هویتی است که باعث شده این اعتراضات کور و دارای گیجی رویکردی باشد.

ما با جامعه جدیدی از نسل سوم و چهارم مواجهیم که در سیطره رسانه های جدید، بدون هرگونه مطالبه روشن و تقاضای مشخصی اند و تنها نیاز به تخلیه انرژی تلنبار شده از فضای مجازی‌اند.

تخلیه نشدن هیجانات روحی در نسل شبکه های اجتماعی هر از گاهی خودش را در یک عرصه نشان می دهد و اینبار در صحنه سیاست ظهور و بروز یافته است. نمونه های دیگر این رفتارها را با مظاهر روشن می توان در سبک زندگی آنها مشاهده کرد. زندگی پررخوت و سست و همراه با هوس زدگی که جلوه اش بیشتر در مهمانی های مختلط و کنسرت های هیجانی و موسیقی های رپ و روابط پرخطر فردی است.

اشتباه این است که این افراد را سیاسی یا دارای مطالبات اقتصادی بدانیم. این خطای بزرگ باعث می شود متن مردم از غیر مردم قابل تفکیک نباشد. مطالبات برحق مردم از دولت، هچ نسبتی به این صحنه‌های پرشرارت ندارد.

البته نگران کننده اینست که منافقین و تروریست ها براین جریان سوار شوند و با استفاده از این بهم ریختگی، اقدامات جنایتکارانه و ضدامنیتی را رقم نزنند واگرنه آتش این وندالیسم بزودی فروکش می کند.

آشوب گران تهرانی را بشناسیم/ پایان آشوب ها کجاست؟

گروه سیاسی جهان نیوز، محسن مهدیان:برای مواجهه با آشوب گران تهران و دیگرشهرهای بزرگ باید تحلیلی دقیق از ترکیب اجتماعی آنها داشت. بزرگترین خطا اینست که اعتراضات این روزها را اقتصادی یا حتا سیاسی بدانیم.

آشوب‌های اخیر در شهر تهران کاملا متفاوت از اعتراضات مردمی است و بیشتر به اوقات فراغت جوانانی شبیه است که تمایل دارند تفریح متفاوتی را تجربه کنند رفتارشان انعکاس وندالیسم محض و بدون هرگونه جهت‌گیری است.

نشانه‌ این ادعا را باید در مجموعه حرف‌های آنها در شبکه‌های اجتماعی چون توئیتر پی‌گیری کرد. یک مرور ساده در توئیتر و دیگر شبکه‌های اجتماعی این افراد نشان می دهد که ترکیب اجتماعی این افراد دارای فقرعمیق فرهنگی و هویتی است که باعث شده این اعتراضات کور و دارای گیجی رویکردی باشد.

ما با جامعه جدیدی از نسل سوم و چهارم مواجهیم که در سیطره رسانه های جدید، بدون هرگونه مطالبه روشن و تقاضای مشخصی اند و تنها نیاز به تخلیه انرژی تلنبار شده از فضای مجازی‌اند.

تخلیه نشدن هیجانات روحی در نسل شبکه های اجتماعی هر از گاهی خودش را در یک عرصه نشان می دهد و اینبار در صحنه سیاست ظهور و بروز یافته است. نمونه های دیگر این رفتارها را با مظاهر روشن می توان در سبک زندگی آنها مشاهده کرد. زندگی پررخوت و سست و همراه با هوس زدگی که جلوه اش بیشتر در مهمانی های مختلط و کنسرت های هیجانی و موسیقی های رپ و روابط پرخطر فردی است.

اشتباه این است که این افراد را سیاسی یا دارای مطالبات اقتصادی بدانیم. این خطای بزرگ باعث می شود متن مردم از غیر مردم قابل تفکیک نباشد. مطالبات برحق مردم از دولت، هچ نسبتی به این صحنه‌های پرشرارت ندارد.

البته نگران کننده اینست که منافقین و تروریست ها براین جریان سوار شوند و با استفاده از این بهم ریختگی، اقدامات جنایتکارانه و ضدامنیتی را رقم نزنند واگرنه آتش این وندالیسم بزودی فروکش می کند.

آشوب گران تهرانی را بشناسیم/ پایان آشوب ها کجاست؟