آرزوهای برباد رفته اقتصاد ترکیه

آرزوهای برباد رفته اقتصاد ترکیه
مهر نوشت: توقف مذاکرات الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا و پس لرزه های ناشی از آن،روزهای سخت اقتصاد این کشور را کامل کرد؛دولتمردان ترکیه این روزها در تلاشند اقتصاد را از کیش ومات رخدادهای اخیر رها سازند.

آرزوهای برباد رفته اقتصاد ترکیه

مهر نوشت: توقف مذاکرات الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا و پس لرزه های ناشی از آن،روزهای سخت اقتصاد این کشور را کامل کرد؛دولتمردان ترکیه این روزها در تلاشند اقتصاد را از کیش ومات رخدادهای اخیر رها سازند.
آرزوهای برباد رفته اقتصاد ترکیه