آخرین وضعیت حفاری نفت در دشت آبادان و خلیج فارس

آخرین وضعیت حفاری نفت در دشت آبادان و خلیج فارس
معاون مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران در امور اکتشاف از انجام پروژه های لرزه نگاری سه بعدی با هدف شناخت تله های چینه ای و ساختمانی با روش پرداخت با تاخیر (Deferred Payment) خبر داد.

آخرین وضعیت حفاری نفت در دشت آبادان و خلیج فارس

معاون مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران در امور اکتشاف از انجام پروژه های لرزه نگاری سه بعدی با هدف شناخت تله های چینه ای و ساختمانی با روش پرداخت با تاخیر (Deferred Payment) خبر داد.
آخرین وضعیت حفاری نفت در دشت آبادان و خلیج فارس