آخرین میخ برتابوت شِنگن!؟

آخرین میخ برتابوت شِنگن!؟
اروپایی ها هنوز از تحیرِ و گیجی حوادث تروریستی ۱۳ نوامبر پاریس بیرون نیامده، با چهار انفجار مرگبار در قلب اتحادیه اروپا مواجه شده اند که مستقیما با یکدیگر مرتبط اند و هر دو به آنچه در خاورمیانه می گذرد در پیوند.

آخرین میخ برتابوت شِنگن!؟

اروپایی ها هنوز از تحیرِ و گیجی حوادث تروریستی ۱۳ نوامبر پاریس بیرون نیامده، با چهار انفجار مرگبار در قلب اتحادیه اروپا مواجه شده اند که مستقیما با یکدیگر مرتبط اند و هر دو به آنچه در خاورمیانه می گذرد در پیوند.
آخرین میخ برتابوت شِنگن!؟

free download movie