آتیلا پسیانی بار دیگر قاتل زنجیره‌ای می‌شود

آتیلا پسیانی بار دیگر قاتل زنجیره‌ای می‌شود
نمایش «باغبان مرگ» با حضور آتیلا پسیانی در نقش قاتلی زنجیره‌ای پس از سه سال مجددا روى صحنه مى‌رود.

آتیلا پسیانی بار دیگر قاتل زنجیره‌ای می‌شود

نمایش «باغبان مرگ» با حضور آتیلا پسیانی در نقش قاتلی زنجیره‌ای پس از سه سال مجددا روى صحنه مى‌رود.
آتیلا پسیانی بار دیگر قاتل زنجیره‌ای می‌شود