آبی‌پوشان تیم ملی فوتبال مسابقه کیانوش را نصفه دیدند و به ایتالیا پریدند!

آبی‌پوشان تیم ملی فوتبال مسابقه کیانوش را نصفه دیدند و به ایتالیا پریدند!
تیم ملی فوتبال ایران برای برپایی اردویی سیزده روز عازم ایتالیا شد.

آبی‌پوشان تیم ملی فوتبال مسابقه کیانوش را نصفه دیدند و به ایتالیا پریدند!

تیم ملی فوتبال ایران برای برپایی اردویی سیزده روز عازم ایتالیا شد.
آبی‌پوشان تیم ملی فوتبال مسابقه کیانوش را نصفه دیدند و به ایتالیا پریدند!

استخدام