آبگیری دریاچه مهارلو

آبگیری دریاچه مهارلو
بارش باران طی سال گذشته در شهر شیراز باعث آبگیری بخشهای قابل توجهی از دریاچه مهارلو شد.

آبگیری دریاچه مهارلو

بارش باران طی سال گذشته در شهر شیراز باعث آبگیری بخشهای قابل توجهی از دریاچه مهارلو شد.
آبگیری دریاچه مهارلو

بک لینک