آبگیری تالاب گندمان چهارمحال و بختیاری آغاز شد

آبگیری تالاب گندمان چهارمحال و بختیاری آغاز شد
مدیر کل حفاظت محیط زیست گفت : تعامل حفاظت محیط زیست و کشاورزان منجر به انتقال آب‌های مازاد بخش کشاورزی برای آبگیری تالاب گندمان گردید

آبگیری تالاب گندمان چهارمحال و بختیاری آغاز شد

مدیر کل حفاظت محیط زیست گفت : تعامل حفاظت محیط زیست و کشاورزان منجر به انتقال آب‌های مازاد بخش کشاورزی برای آبگیری تالاب گندمان گردید
آبگیری تالاب گندمان چهارمحال و بختیاری آغاز شد